Horizontální odvodňovací vrty

» služby » Odvodnenie » Horizontální odvodňovací vrty
Sycons s.r.o. - Horizontalfilterbrunnen Sycons s.r.o. - Grundwasserabsenkung Sycons s.r.o. - Sickersystem

Horizontální odvodňovací vrty

Technologie používaná naší společností se liší od všedních horizontální odvodňovací vrty tím, že používá bezvýkopovou technologii orientovaného vrtání.

Budování všeoběcně známé a často používané drenáže ve větších hloubkách (od 6 m hlouběji) je často velmi těžko realizovatelné a také finančně náročné a to i přesto, že při správném návrhu a zhotovení většinou poskytuje uspokojivé výsledky. V sesouvajících zeminách je budování hloubkové drenáže velmi nebezpečné a často neřešitelné. Na základě dlouholetých zkušeností vyvinula společnost Sycons Kft. odlišnou technologii výstavby drenážních systémů a to bezvýkopovou, vrtno – štítovanou. Tato technologie se liší od všeobecně používaných metod a společnost Sycons Kft. jí již vícekrát úspěšně aplikovala.

Naší technologií realizovanému vybudování drenážních systémů předchází zhotovení detailního podrobného geologického průzkumu, který mimo jiné přesně lokalizuje umístění a charakter odvodňovaných vrstev. Na základě vyhodnocení výsledků se určí směr, sklon a umístění drenáže. V prvním bodě realizace zhotovíme průzkumné vrty, pomocí kterých ověříme hloubku a mocnost nasycených propustných vrstev a hloubku volné anebo napjaté hladiny podzemní vody. V dalším zabudujeme do těchto vrstev velmi únosné drenážní roury se samočistící schopností. Instalaci rour realizujeme technologií orientovaného vrtání (HDD), díky čemu jsme schopni zabudovat až 150 – 200 m horizontální odvodňovací vrty. V případech, kdy se tato technologie z různých důvodů nedá použít (např. dálnice v hlubokém zářezu nebo v případě přítomnosti železniční tratě nebo kabelů s vysokým napětím), drenážní roury zabudujeme pod ochranou vytažitelného ocelového potrubí pomocí technologie protlačování.

Coby drenážní roury používáme plastové roury s počátečním zevnitř se rozširujícím průměrem perforace 0,3 mm, díky čemu se po zabudování do propustných zemin prakticky nikdy neucpou. Při správném podélném sklonu je jejich samočistící schopnost mimořádně vysoká. Při správné údržbě se deklaruje jejich životnost až 50 let. Instalace se i při velkých hloubkách realizuje s minimálními zemními pracemi. Tyto drenážní roury odvádějí podzemní vodu do námi vybudované sběrné šachty, odkud je dál odváděná potrubím nebo odvedena do dalšího sběrného systému (kanalizační síť, povrchový tok).

Naše společnost Sycons Kft. dalším vývojem drenážních systémů vyvinula vlastní patentovanou technologii pod názvem vejárový gravitační drenážní systém. Tato technologie je účinnějsím bratrem klasického odvodnění. Novým nosním prvkem tohoto systému je gravitační studna, jinými slovy vertikální štěrkový pilíř. Posláním těchto těles je posbírat vodu ze všech vrstev a gravitačně odvést do drenážních rour na spodku štěrkových pilířů. Jeden systém může mít i víc štěrkových pilířů, v závislosti na místních poměrech se jedná o vertikální drenážní tělesa průměru 20 – 60 cm. Při zhotovení vejárového systému se nejdřív vybudují štěrkové pilíře a následně se instalují drenážní roury, které je spojí.


Oblasti aplikace horizontální odvodňovací vrty:

 • Snížení a regulace hladiny podzemní vody v daných oblastech s vysokou hladinu podzemní vody
 • Odstraňování škod, např. odvedení shromažděných plynů (hydrogenuhličitan)
 • Vysušení sesunutých anebo sesouvajících se objemů zemin, prevence před sesunutím (jako součást stabilizace svahů)
 • Dočasné odvodnění liniových staveb
 • Zachycení pramenů

Kontaktujte nás, rádi Vám připravíme nabídku nebo technické řešení!

Několik našich referencí horizontální odvodňovací vrty systémů:

 • Simonfa, úsek silnice č. 67 v km 27+850 a 27+950, I. a II. etapa, oprava poškozené silnice vybudováním drenáže (štěrková drenáž, kombinovaná drenáž)
  1998-1999. – Správa a údržba silnic župy Somogy
 • Baja, náměstí Svaté Trojice, podpovrchové odvodnění vybudováním vrtané drenáže
  2005. – Opóczky Villszer Kft.
 • Dálnice M7, dopravní uzel Kőröshegy, větev D a její okolí, vybudování odlehčujícího drenážního systému během stavby na nestabilním území
  2007. – BETONÚT Zrt

horizontální odvodňovací vrty, odvodnění, gravitační drenážní systém

Další reference